Address Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Caddesi No: 6, 34768
Ümraniye / İstanbul
Tel +90 216 474 81 53 (Pbx)
Fax +90 216 474 84 53
E-Mail info@yapi-yapi.com